Photo: Car Dealership (Western & Iowa) 02/01/11 10:30pm

Photo: Car Dealership (Western & Iowa) 02/01/11 10:30pm

Want to buy a car? Photo by Sam Hudzik.